Wednesday , 23 January 2019 / چهارشنبه , ۳ بهمن ۱۳۹۷
آخرین اخبار
خانه » اخبار دانشجویی » ایجاد گروه روانشناسی شناختی در دانشگاه تهران

ایجاد گروه روانشناسی شناختی در دانشگاه تهران

ایجاد گروه روانشناسی شناختی در دانشگاه تهران

1454410452899 shenakhti karbord 47665 ایجاد گروه روانشناسی شناختی در دانشگاه تهران

دبیر ستاد گسترش علوم و فناوری‌های شناختی از ایجاد گروه روانشناسی شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش سرویس علمی ایسناو سیدکمال خرازی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سمیناری که با بودن اساتیدو دانشجویان و علاقه مندان به حوزi علوم شناختی تشکیل شده بودو به ایراد سخنرانی با موضوع رویکرد شناختی به مدیریت پرداخت.

خرازی در ابتدا با اشاره به ساختار مغز و کارکـرده ای آنو نقش قطعه پیشانی و کارکـرده ای اجرایی آن را در مدیریت کارکـرده ای شناختی مغز تشریح و اظهار کرد: فراشناختو همچون نرم‌افزار بهینه سازی کارکـرده ای شناختی در اثر تجربهو تمرین و کسب دانش در قالب مدارهای عصبی در قطعه پیشانی مغز شکل  می‌گیردو ولی در عین حال نمی‌توان نقش هیجان را در کارکـرده ای شناختی انسان نادیده گرفت.

دبیر ستاد گسترش علوم و فناوری‌های شناختی با اشاره به سازمان‌های دانش‌بنیان که اطلاعاتو دانش و یادگیری سرمایه کلیدی آنهاستو گفتو می‌توان از استعاره مغز برای خلق سازمان‌های مناسب با عصر اطلاعات استفاده کردو چون همـان گونه که مغز یک پردازشگر قدرتمند و برخوردار از بانک حافظه وسیع و سیستمی هولوگرافیک هست و حافظه و هوش در همه مغز توزیع شده استو در سازمان‌های دانش بنیان می توان از الگوی مغز و کارکـرده ای شناختی آن جهت طراحی و سازماندهی سازمان‌های نوین استفاده کرد.

وی افزود: ساوقت دانش بنیان در واقع و یک سامانه اطلاعاتی بوده که دائماً درگیر پردازش اطلاعات است . فناوری اطلاعاتو رابطه ات و شبکه‌ها ایـن پردازش را تسهیل و تشکیل هوش ساوقتی را میسر می‌کنند‌.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در جهان ی متغیر امروزو سازمانها در انجام تکالیف خود با محیطی آشوبناکو پیچیده و اطلاعات حجیم و فزایـن ده روبرو می باشند که یادگیری دائمی را برای آنها حیاتی کـرده است . حال ایـن سؤال مطرح هست که آیا سازمان‌ها می‌توانند یادگیری را یاد بگیرند؟ علم سایبرنتیک توصیه می‌کند که سازمانهای یادگیرنده بایستی محیط وسیع تر خود را پویشو تغییرات را برآورد و متغیرها را ردیابی کنندو توانایی ایجاد سؤالو چالش و تغییر هنجارها و مفروضات عملیات را گسترش دهند و از تغییر دائمی ساوقت در جهت ایجاد تحولو تهدید پذیریو خلاقیت و حل مسأله استقبال کنند.

خرازی با اشاره به سرمایه اجتماعیو مدل‌های ذهنی و نوآوری بیان کرد: انسان ها بر طبق مدل‌های ذهنی خود به اکتسابو ذخیرهو انتقال و بهره‌برداری از اطلاعات و نوآوری می پردازند. اما و سرمایه اجتماعی ساوقت را می‌توان متشکل از شبکه‌ها و سرمایه‌های فکری پنهان در آنها دانست. سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانیو معرفت مدیران و کارآفرینان و در نهایت تغییر و نوآوری ساوقت تأثیر دارد.

وی همجنین به بعضی از مدل‌های تغییر ساوقتی مثل SCARF و CORE اشاره کرد که از طریق آنها می توان اثر تغییرات ساوقتی را بر کارکنان ساوقت در نظـر گرفت و گزینه‌های متفاوت برای کم شدن اثرات سوء تغییر را ارزیابی و تعدیل و جبران کرد.

دبیر ستاد گسترش علوم و فناوری‌های شناختی به گوگل همچون یک ساوقت دانش بنیان اشاره کرد و سازماندهی مبتنی بر رویکرد شناختی و پیوندگراییو فرهنگ ساوقتی جذابو دور از تکلفات اداری و مبتنی بر کار گروهیو استخدام اشخاص عاشق کار و خلاقو تلفیق زندگـی فردی و کاری کارکنان و انطباق انگیزه ها و اهداف آنها با اهداف سازمانیو تسهیم افتخارات فردی با دیگـر ان به منظور شکل‌گیری خانواده ساوقتی و گسترش فضای اخلاقیو پاسخگویی به مشتریان و معناگرایی در ساوقت را از ویژگی‌های گوگل برشمرد.

به گفته خرازیو مطالعات شناختیو مدلها و فرایـن دهای شناختی حاکم بر انتخاب راهبردی مدیران را ارزیابی و روش اتخاذ تصمیم را در جهان ی عدم قطعیت تبیین می‌کند. رویکرد شناختی نوخاستگی در ساوقت را تشویق می نماید و ساوقت را همچون مغزو یک پردازشگر اطلاعات می پندارد. استفاده از استعاره مغز به مدیران کمک می نماید تا تصمیمات اثر بخش تری بگیرندو تغییرات ساوقتی را رهبری کنند و از طریق کار گروهیو عملکرد ساوقت را بهبود بخشند.

وی تصریح کرد: از آنجا که ساوقت در واقع اجتماعی از مغزهای پردازشگر استو چنانچه انسان های فرهیخته دور جمع شوند و با تبادل اطلاعات داشته باشند می‌توان انتظار داشت که تحول شگرفی در ساوقت اتفاق ‌افتد. به تعبیری می‌توان ساوقت را همچون منظومه آحاد انسان ی در نظـر گرفت و نقش مدیریت در هدایت ساوقت را به مثابه نقش کارکـرده ای اجرایی در هدایت عملکرد مغز دانستو به نحوی که با تأمین دانشو فراشناختو خرد جمعی و حافظه سازمانیو موجبات یادگیری ساوقتی و ساوقت یادگیرنده را فراهم کرد.

وی در انتها جلسه با دقت به بودن اساتید و دانشجویان مدیریت آموزش عالیو به نکاتی برای گسترش مدیریت دانشگاه بر طبق استعاره مغز اشاره کرد که حاوی  «انتخاب اعضای هیأت علمی متخصصو فرهیختهو خود تنظیم و خلاق»و «ارتقای معرفت و فرامعرفت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه»و «انتخاب راهبرد دانشگاه همچون یک ساوقت یادگیرنده و گسترش نقش فناوری اطلاعات در آن»و «تشکیل گروه‌های کاری تخصصی و تشویق تعلت ات افقی داخل رشته ای و بین رشته‌ای»و «تأکید بر نگرشو مهارت و دانش و تشویق اندیشه آزاد و احساس رضایت در محیط کار»و «انطباق اهداف و انگیزه‌های فردی و ساوقتی و رشد احساس تعلق متقابل بین فرد و سازمان»و «انتخاب اعضای هیأت علمی متخصصو فرهیختهو خودتنظیم و خلاقو ارتقای معرفت و فرامعرفت اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه»و «انتخاب راهبرد دانشگاه همچون یک ساوقت یادگیرنده و گسترش نقش فناوری اطلاعات در آن»و «تشکیل گروه‌های کاری تخصصی و تشویق تعلت ات افقی داخل رشته ای و بین رشته‌ای»و «تأکید بر نگرشو مهارت و دانش و تشویق اندیشه آزاد و احساس رضایت در محیط کار» و «انطباق اهداف و انگیزه‌های فردی و ساوقتی و رشد احساس تعلق متقابل بین فرد و سازمان» است .

در انتها دبیر ستاد گسترش علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمیو نوید ایجاد گروه روانشناسی شناختی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به ریهست دکتر حاتمی را داد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*